Ogólne warunki gwarancji

 1. Gwarancja obejmuje usunięcie usterek powstałych z winy producenta, tj. wskutek wad materiałowych i fabrycznych.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie reklamowanego aparatu wraz z kartą gwarancyjną, na której powinna być pieczęć sprzedawcy, data sprzedaży zgodna z datą wystawienia faktury lub paragonu fiskalnego.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić bezpośrednio u sprzedawcy aparatu. Jeżeli nie jest to możliwe na przykład z powodu przeniesienia punktu sprzedaży, zgłoszenie reklamacji może nastąpić u innego sprzedawcy. Gwarant nie odpowiada w tym przypadku za możliwe ewentualne koszty dodatkowe, ponownego dopasowania.
 4. Gwarant zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego aparatu.
 5. Wymieniane części są własnością Gwaranta.
 6. Na wymienione części Gwarant udziela sześciomiesięcznej gwarancji. Jeżeli wymiana części zostanie dokonana przed upływem sześciu miesięcy od daty zakupu aparatu, gwarancja na tę część zostanie automatycznie przedłużona do końca okresu gwarancji aparatu.
 7. Używanie aparatów niezgodnie z instrukcją obsługi lub w warunkach mogących spowodować ich uszkodzenie powoduje wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta.
 8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania aparatu słuchowego.
 9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia:
  1. mechaniczne jak np. pęknięcia obudowy, urwane drzwiczki komory baterii, ułamanie przełącznika, uszkodzenie rożka, wciśnięcie czy urwanie wężyka słuchawki
  2. mechaniczne wewnętrzne uszkodzenia membran mikrofonu lub słuchawki, wynikające z uderzenia aparatu o twardą powierzchnię
  3. chemiczne uszkodzenie na skutek kontaktu ze szkodliwymi substancjami np. lakierem do włosów, zamoczenie w wodzie
  4. powstałe na skutek zabrudzenia woskowiną, potem lub innymi wydzielinami; dotyczy to szczególnie słuchawek, w których podstawą prawidłowego działania jest regularna wymiana filtrów antywoskowinowych (standardowo raz na 1 miesiąc, a w przypadku większego wydzielania woskowiny nawet raz na kilka dni)
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aparaty słuchowe oraz akcesoria bezprzewodowe do aparatów słuchowych są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a producentem tych urządzeń - Starkey Hearing Technologies z siedzibą w Eden Prairie MN, Stany Zjednoczone.